معاون وزیر فرهنگ ارشاد و اسلامی: انقلاب از افراط و تفریط ضربه خورده است