روحانی:توسعه روابط با کشورهای آفریقایی از اصول سیاست خارجی ایران است