نصب دستگاه قطع اتوماتیک گاز هنگام زلزله در ساختمان‌های بالای ۸طبقه الزامی می‌شود