تعداد کهکشان های عالم 10 برابر بیشتر از برآوردهای قبلی است