قیمت گوشت پایین نیامد/ واردات از کشورهای آسیای میانه