25 شاخص و معیار جبهه پایداری برای انتخاب نامزد اصلح