کنترل و هدایت آتش شکاری بمب‌افکن‌ها از محورهای مهم رزمایش است