درخواست العبادی برای احتیاط نسبت به عملیات‌های تروریستی در عراق