زخمی شدن ژنرال «عبدالرشید دوستم» در کمین طالبان تائید شد