معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در حمله طالبان زخمی شده است