خسرو تاج:ایدرو برای سیاست‌گذاری واحد در خصوص سرمایه‌گذاری با رنو قرارداد بست