برداشت گاز ایران از پارس جنوبی امسال با قطر برابر می شود