حقوق مهمترین مدیر دولتی بالاتر از ۱۸.۹ میلیون تومان نخواهد بود