"آپ" با 999 تومان کشف قیمت شد/ همتراز با قیمت کارشناسی و کمتر ازP/E گروه/سهمیه 1000 سهمی