اسلام آباد: جامعه جهانی حمام خون هند در کشمیر را متوقف کند