نظام زندانبانی اسلامی می‌تواند به یک الگوی جهانی تبدیل شود