"آپ" با ۹۹۹ تومان کشف قیمت شد/ P/E پایین تر از گروه