مجوز به وزارت خارجه برای حضور در لوزان/عدم گفتگو دوجانبه باآمریکا