ششمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت نهاجا آغاز شد