هشداری که مشاور عالی رهبری به سیاستمداران غربی داد