پاکستان: از مشارکت همسایگان در راهروی اقتصادی چین-پاکستان استقبال می کنیم