عبدالله: زخمی شدن ژنرال «دوستم» در کمین طالبان جدی نیست