بازداشت یک گروه تروریستی وابسته به صهیونیستها در نوار غزه