افسر اطلاعاتی سابق سیا: تصرف موصل بسیار دشوار خواهد بود