برخورد منصفانه با متخلفان حقوق های نجومی پس از اصلاح قوانین