ساخت بیمارستان امام خمینی مهاباد 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارد