توضیحات دو شرکت قندی بعد از ۷ همگروه درباره سود و عملکرد واقعی