ناوهای جنگی ایران و آذربایجان در سواحل باکو رزمایش مشترک برگزار می‌کنند