اعتصابات جدید در «ژان اوزن» و فرضیه بی‌ثباتی مجدد قزاقستان