حضور ساعی در کنفرانس بین المللی فعالیت صنفی در جهان اسلام