مصونیت سازی از درون مهم ترین راهبرد مقابله با تهدیدهای دشمنان است