رهبران قبرس بر سر تعداد مساوی نیروهای مسلح خود به توافق رسیدند