تولید سالیانه ۱۵۰ مقاله در مرکز تحقیقات دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی مشهد