بورس کالا برای اجرای قانون و عرضه سنگ آهن در تالار داخلی آماده است