هدف امام حسین از صحبت با عمرسعد برای هدایت بود نه پناه بردن به یزید