استراتژی عربستان، ایجاد جنگ تبلیغاتی علیه ایران است/مردم منطقه از مداخلات سعودی منزجر شده اند