افزایش ظرفیت محصولات شرکت تا پایان مهر ماه/ آثار مالی رشد تولید در سال جاری