نظامیان ترکیه با آزادی موصل باید عراق را ترک کنند/ توسل به گزینه نظامی بعید نیست