تبعه سوری که در آلمان دستگیر شد از اعضای «معارضه میانه‌رو» است