دیده بان حقوق بشر: تعدادی از عکاسان در بحرین در بازداشت هستند