۳۵ عضو امید برای حضور در شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان نامزد شدند