اهداف ششمین رزمایش اقتدار هوایی فدائیان حریم ولایت تشریح شد