دادگاه عالی بحرین حکم زندان شیخ علی سلمان را نقض کرد