آسگاردیا، اولین کشور فضایی که از همه جا شهروند می پذیرد