صادرکنندگان برتر امسال لوح خود را از رییس جمهوری دریافت می کنند