استقبال سپاه از اجرای سیاست های کلی انتخابات /نیروهای سیاسی به ابهت نیروهای مسلح خدشه وارد نکنند