عقیدتی سیاسی، ارتش را از حاکمیت فرهنگ غربی نجات داد