جای خالی همفکرانتان را در مجلس بیشتر ببینند/ تا دیر نشده صدای مردم را بشنوید