در سال‌های گذشته با اقتصاد کشور کاری کردند که به سادگی قابل جبران نیست