اسپوتنیک: اتحادیه اروپا اتهام روسیه در حمایت از احزاب راست افراطی را بررسی می کند